Rehabilitatsiooniteenus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Juhul, kui SRT vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab SRT, siis sotsiaalkindlustusamet võtab inimeselt üle teenuse eest tasu maksmise kohustuse ehk lihtsamalt öeldes suunab teenusele.

SRT kohta käsitlevate õigusaktidega saad tutvuda meie õigusaktide lehel https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/oigusaktid#Sotsiaalteenuste%20ja%20ekspertiisi%20%C3%B5igusaktid

SRT on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

Teenus on eesmärgipärane. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 

SRT on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

  • Tegevusterapeudi teenus
  • Loovterapeudi teenus
  • Sotsiaaltöötaja teenus
  • Psühholoogi teenus
  • Eripedagoogi teenus
  • Logopeedi teenus
  • Füsioterapeudi teenus
  • Kogemusnõustaja teenus
  • Arsti teenus
  • Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt. Teenuste täpse loetelu ja sisu kirjelduse leiad https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/6023/SOM_m66_lisa1.pdf (PDF).

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Alates 16 ja vanemate isikute sotsiaalset rehabilitatsiooni ja erihoolekannet puudutavate küsimuste korral aitavad lahenduse leida meie juhtumikorraldajad.
Juhtumikorraldaja aitab vastata küsimustele, mis on seotud erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenusele suunamisega ning on abiks sobiva teenuseosutaja valimisel. Samuti aitab juhtumikorraldaja lahendada teenuse osutamise käigus tekkinud muresid.

Palume juhtumikorraldaja vastuvõtule tulles sobiv aeg eelnevalt kokku leppida!

Juhtumikorraldajate kontaktid oleme koondanud eraldi faili juhtumikorraldajad rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeasutuste ja kohalike omavalitsuste kaupa. (25.43 KB, XLSX)

Laste SRT puudutavate küsimuste korral aitavad lahenduse leida meie rehabilitatsiooni peaspetsialistid. Peaspetsialistide kontaktid oleme koondanud eraldi faili peaspetsialistid rehabilitatsiooniasutuste kaupa (26.15 KB, XLSX).

Kogu info leiad siit.

Scroll to Top